Registrace

Přihlašovací jméno/přezdívka:
Falešné pole pro spamboty Nevyplňujte!:
Kontaktní email:
Heslo:
Heslo znovu:
Ochrana proti spambotům - napište ANO

Smluvní ujednání upravující užívání služeb poskytovaných na serveru Schranz.cz

Následující text je „smluvním ujednáním“, jehož odsouhlasením se uživatel níže uvedených služeb („dále jen “Uživatel" či „Uživatelé“) zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovená (dále jen Smluvní ujednání). V případě porušení Smluvních ujednání kterýmkoli Uživatelem níže uvedených služeb může provozovatel níže uvedených služeb (dále jen Provozovatel) uplatnit opatření obsažená v těchto Smluvních ujednáních.

Provozovatel nenese odpovědnost za:

 • případnou nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost služby,
 • případný únik informací o Uživateli,
 • případnou ztrátu nebo poškození dat, jež Uživatel vytvořil,
 • jakýkoliv jiný následek používání Služby.

Provozovatel si vyhrazuje právo ze systému kdykoli bez náhrady vymazat jakýkoli uživatelský účet:

 • který byl vytvořen uživatelem za účelem postoupení, ať už úplatného, či bezúplatného jinému Uživateli,
 • který je používán pro rozesílání hromadných nevyžádaných zpráv (tzv. spamů),
 • který byl vytvořen, ale uživatel se do něj nepřihlásil déle než 1/2 roku,
 • který byl vytvořen, ale 14 dnů po vytvoření nebyl ani jednou použit,
 • který slouží k protiprávní činnosti či činnosti, která je v rozporu s obecně uznávanými etickými a morálními pravidly společnosti,
 • který byl vytvořen tak, aby zvolená přezdívka budila pohoršení či byla v rozporu s obecně uznávanými etickými a morálními pravidly,
 • který byl vytvořen tak, že zvolená přezdívka nemá souvislost se jménem Uživatele služby a budí dojem, že Uživatelem emailové adresy je jiný v rámci celosvětové počítačové sítě internet obecně známý Uživatel,
 • který byl vytvořen tak, že zvolená přezdívka nemá souvislost se jménem právnické či fyzické osoby, která je Uživatelem, a budí dojem, že Uživatelem služby je jiná obecně známá právnická nebo fyzická osoba,
 • který byl používán v rozporu s obecně uznávanými etickými a morálními pravidly společnosti,
 • jehož Uživatel se pokusil přihlásit jako jiný Uživatel bez vědomí tohoto jiného Uživatele či se svým jednáním pokusil narušit stabilitu a chod Služby.

Služba je poskytována zdarma, pouze však registrovaní uživatelé se mohou aktivně účastnit a využívat služby.

Uživatel smí Službu používat pouze k aktivitám, které jsou v souladu s platným právním řádem České republiky a zejména nejsou v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Provozovatel je oprávněn kdykoli zamezit kterémukoli Uživateli přístup do Služby a odstranit kterékoli zprávy kteréhokoli Uživatele zanechané v rámci Služby v případě, že porušuje toto Smluvní ujednání.

Obsah veškerých Fotogalerií zpřístupňovaných v rámci celosvětové počítačové sítě internet prostřednictvím Služby musí být v souladu s právním řádem České republiky a nesmí ho porušovat. V rámci Služby je proto zejména zakázáno publikovat Fotogalerie s pornografickým či erotickým obsahem a stránky, jejichž obsah by byl v rozporu s Listinou základních práv a svobod a osobnostními právy či právy duševního vlastnictví.

Uživatel nesmí žádným způsobem zasáhnout do autorských práv k dílům, díla šířit, kopírovat či distribuovat.

Pokud uživatel Služby poruší podmínky, uvedené v tomto ujednání výše, může být Provozovatelem obsah Fotogalerie odstraněn bez náhrady.

Odstraněny budou i Fotogalerie, které slouží pouze pro ukládání datových a jiných souborů velkého objemu, nebo u nichž není příma souvislost s aktivitami serveru nebo u nichž existuje důvodné podezření z porušení autorských či jiných práv duševního vlastnictví.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu souborů Fotogalerie ani dalších dat, vzniklou technickými problémy nebo administrativním zásahem Provozovatele, jakož ani za možnou škodu takovýmto způsobem vzniklou.

Provozovatel Služby v souladu s § 5 zákona č. 480/2004 Sb, nenese žádnou odpovědnost za chování a činnost svých Uživatelů a obsah Fotogalerií publikovaných v rámci Služby. Za obsah Fotogalerií v rámci Služby je po všech stránkách plně odpovědný Uživatel, který tyto Fotogalerie zřizuje (tj. jehož registrační údaje se váží k dané Fotogalerii). Tím není dotčeno ustanovení o odstranění Fotogalerií při nedodržení této části tohoto Smluvního ujednání.

Provozovatel se zavazuje, že informace, které o sobě Uživatel při vytvoření svého uživatelského účtu uvedl, neposkytne třetí osobě s výjimkou oficiálních žádostí Policie ČR a orgánů státní správy oprávněných k vyžádání daných informací dle zákona.

Uživatel tímto ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti souhlasí s tím, že Provozovatel bude oprávněn zasílat Uživateli Služby jakékoli emailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které Služba nabízí a o produktech třetích osob.

Uživatel je oprávněn svůj účet kdykoliv bez náhrady zrušit, a to volbou funkce „Smazat účet na Schranz.cz“.

Závěrečná ustanovaní

 1. Uživatelský účet je tvořen uživatelským jménem a zvoleným přístupovým heslem. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit jednotlivé uživatelské účty u těch uživatelů, kteří se do systému Provozovatele nepřihlásili po dobu delší než 6 měsíců ode dne posledního přihlášení (s tím, že v případě, že se uživatel pod svým uživatelským jménem nepřihlásil po dobu delší než 6 měsíců do Služby, pak bude takovýto uživatelský účet po uplynutí následujících 3 měsíců zcela vymazán, a bude tak uvolněn k registraci jiným uživatelem), či takové uživatelské účty uživatelů, jejichž jednáním dochází k porušování těchto Smluvních ujednání, či platných právních předpisů, jakož i dobrých mravů (s tím, že v takovém případě je Provozovatel oprávněn uživatelský účet zrušit s okamžitou platností).
 2. V případě, je-li Uživatelem zveřejněným obsahem či součástí veřejně dodávaného obsahu Uživatele autorské dílo, Uživatel souhlasí s jeho šířením prostřednictvím sítě Internet. Veškeré šíření autorských děl Uživateli podléhá souhlasu jejich autorů a nedostatek takovéhoto souhlasu je porušením těchto Smluvních ujednání. Poskytovatel si vyhrazuje odpovědnost za překročení takovýchto práv Uživateli v rozporu s těmito Smluvními ujednáními.
 3. Uživatel souhlasí s možností použití obsahu Služby taktéž v mobilních aplikacích.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu tohoto Smluvního ujednání, změnu užití zmíněné služby, a to i bez předchozího upozornění.